Klauzula informacyjna
Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Centrum Rozwoju i Szkolenia Kadr, 05-220 Zielonka
tel. +48 518 072 379 e-mail: biuro@crisk.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f i lit a RODO w celu realizacji usługi szkoleniowej, której dotyczy załączona oferta, a po wyrażeniu zgody, również w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane pozyskane w celu realizacji usługi szkoleniowej przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa, tj. przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez CRiSK z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych) oraz do okresu przedawnienia się roszczeń przysługujących CRiSK. Dane osobowe uzyskane na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą do czasu ich odwołania lub usunięcia.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować mailowo na adres: biuro@crisk.pl
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w tym wpisania na listę uczestników szkolenia i wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

CRiSK
Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka

Dane kontaktowe

Created with Mobirise - More info