free bootstrap template

Prawo Pracy 2020

Cel
szkolenia

Cele Szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie najważniejszej wiedzy z zakresu zatrudnienia i trwania stosunku pracy. Omówione zostają definicje i źródła prawa pracy w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, dokumentacji pracowniczej, czasu pracy, urlopów pracowniczych, wynagrodzenia za pracę oraz obowiązków pracodawcy wynikających z tematyki mobbingu i równego traktowania. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowsze zmiany w prawie pracy i aktualnym orzecznictwie.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i przyszłych pracowników działów personalnych. Praktyków i osób początkujących w zawodzie. Szkolenie omawia najważniejsze działania i obowiązki Pracodawcy związane z zatrudnieniem i trwania zatrudnienia. 

Korzyści:
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.

Gwarancja zdobytych umiejętności:

 • zaktualizowana i uporządkowana wiedza z zakresu prawa pracy od zatrudnienia pracownika aż do zakończenia zatrudnienia,
 • samodzielne prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, znajomość zasad prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej,
 • zarządzania czasem i organizacji,
 • znajomość najnowszych zmian w Kodeksie Pracy.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja multimedialna

Materiały dla uczestników

Cusy study

Dyskusja

Program
szkolenia

Szkolenie jednodniowe 

Program szkolenia
10 - 15

 1. WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY
  -
  źródła, definicje, podstawowe zasady, umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, nadzór nad stosowaniem prawa pracy
 2. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
  - istota stosunku pracy, rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka, umowy limitowane, termin nawiązania stosunku pracy, definicja pierwszego dnia pracy, informacja o warunkach zatrudnienia wskazana w art. 29 § 3 Kodeksu Pracy ,
  umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy prawidłowe zasady formułowania zapisów w tym zakresie,  obowiązki pracodawcy w zakresie bhp względem osób przyjmowanych do pracy w tym w szczególności: badania lekarskie, ich rodzaje, przypadki, gdy pracownika nie trzeba poddawać wstępnym badaniom lekarskim szkolenia w dziedzinie bhp i p.poż., ocena ryzyka zawodowego 
 3. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
  - pojęcie dokumentacji pracowniczej, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przepisy przejściowe w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
 4. CZAS PRACY
  - definicja normy i wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy – cusy study,
  ewidencja czasu pracy – casy study, odpoczynek i przerwy w pracy, praca w godzinach nadliczbowych, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych
 5. URLOPY PRACOWNICZE
  - zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego, zasady nabywania prawa do kolejnych urlopów wypoczynkowych, urlop proporcjonalny, prawo do dodatkowego urlopu osoby niepełnosprawnej, urlop bezpłatny, urlop ojcowski, opieka na dziecko do 14 roku życia dziecka, plan urlopów, cusy study – praktyczne wyliczenie urlopu wypoczynkowego, urlop na świadectwie pracy
 6. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
  – charakterystyka i zasady nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego, charakterystyka i zasady nabycia prawa rodzicielskiego, charakterystyka i zasady nabycia prawa wychowawczego
 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
  – na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika, rozwiązanie umowy za wypowiedzenie przez pracodawcę,
  tryb art. 52 kp, tryb art. 53 kp, rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 8. OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZWIĄZANE Z MOBBINGIEM
  – zapobieganie mobbingowi – wdrożenie polityki, skutki mobbingu dla pracodawcy i pracownika
 9. ŚWIADECTWO PRACY
  – treść świadectwa pracy, zasady jego wydawania, cusy study – wypełnienie świadectwa racy krok po kroku
 10. ZATRUDNIENIE MŁODOCIANYCH I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

 11. NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIEM PRACOWNIKA

 12. PODSUMOWANIE MATERIAŁU

 13. ORZECZNICTWO SĄDOWE

 14. PYTANIA UCZESTNIKÓW

Formularz rezerwacji szkolenia

Szkolenie: Prawo Pracy 2020.
Cena: 420 zł brutto

informacje
dodatkowe

 • Czas trwania kursu:
  5 godzin zegarowych
  Zajęcia odbywają się w godz. 10 - 15
 • Termin zajęć:
  27.03.2020 r
  14.05.2020 r.
 • Cena kursu:
  420 zł brutto
 • Cena kursu obejmuje:
  - Uczestnictwo w kursie
  - Autorskie materiały szkoleniowe 
  - Certyfikat ukończenia kursu 
  - Serwis kawowy

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie szkolenia, prosimy o kontakt. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

Centrum Rozwoju
i Szkolenia Kadr

05-220 Zielonka
ul. Długa 18/4/38

Dane kontaktowe

Email: biuro@crisk.pl
Telefon: +48 577 867 370